Vluchtelingen

Posted on 20, sep 2015 |


Gedurende de afgelopen periode is Europa overrompeld door de enorme toename van de vluchtelingenstroom uit diverse landen. 73336_VluchtelingenDe reacties zijn niet eenduidig. Op sommige plekken worden grenzen gesloten terwijl op andere plekken volop hulp geboden wordt. Toch zien we ook daar dat mensen en organisaties nauwelijks raad weten met de toegenomen stroom vluchtelingen.

Hoe gaan we als kerk om met de problematiek? Met elkaar willen we op zoek naar een goede invulling van hulp bieden. We doen dat samen met de hulporganisatie van de kerk, ADRA. ADRA Nederland is niet in de eerste plaats gericht op Nederland, maar biedt juist hulp in het buitenland. Dat betekent niet dat er niets gebeurt. ADRA werkt samen met andere hulporganisaties en kan op die manier wel degelijk ook iets betekenen in eigen land.

ADRA is de ontwikkelingsorganisatie van onze kerk, opgericht om mensen in nood te helpen. Dit doet ADRA al meer dan 60 jaar. Er zijn projecten op het gebied van voeding, onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling om zo armoede te bestrijden en mensen een menswaardig bestaan te bieden.

Weg moeten vluchten omdat het te onveilig is geworden in je eigen omgeving, vanwege oorlog, een natuurramp, of andere oorzaken, is verschrikkelijk. ADRA is werkzaam in 139 landen en heeft overal en telkens weer mensen geholpen die moesten vluchten en onderdak, eten, drinken, medische hulp of een behulpzame arm nodig hadden.

In de afgelopen periode is ADRA actief geweest in Libanon, waar onderwijs gegeven wordt aan Syrische vluchtelingen. Op 24 augustus 2015 is een informatiecentrum geopend in Servië waar de vele vluchtelingen even tot rust kunnen komen. Vanuit het infocentrum worden de vluchtelingen begeleid naar een brood, bad, bed situatie. Ook vindt hier de coördinatie plaats van de opvang en de psychosociale begeleiding. In het infocentrum kan men gratis gebruik maken van computers en WiFi verbindingen. Het streven is om in korte tijd minimaal 6.000 vluchtelingen te bereiken met goede informatie over onder andere het proces van asielaanvragen. Hiervoor zal informatiemateriaal ontwikkeld worden in zes verschillende talen. Veldteams zullen assisteren bij het bereiken van vluchtelingen die veelal in parken of stations verblijven.

Samen met ADRA International onderzoekt ADRA Nederland wat er nog meer gedaan kan worden in Europa om de nodige hulp te bieden aan onze naaste.

In Nederland zien we elke dag dat de stroom vluchtelingen groeit en willen we niet stil zijn. Hulp dient gericht gegeven te worden om ervoor te zorgen dat vluchtelingen datgene krijgen waar de Nederlandse overheid, vertegenwoordigd door het COA, niet in kan voorzien. Organisaties raden in principe af om impulsief mensen in huis te nemen. Indien u zich hiertoe toch geroepen voelt, is het verstandig om eerst contact op te nemen met een hulporganisatie bij u in de buurt.

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten heeft al geruime tijd een goede werkrelatie met de werkgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken. De vertegenwoordiger namens de Adventkerk in deze werkgroep is broeder Carel Betram. Hij neemt actief deel en voelt zich zeer betrokken. Zijn inzet in de werkgroep wordt erg gewaardeerd. Indien u geïnteresseerd bent in het werk van de werkgroep, neem dan eens een kijkje op de website van de Raad van Kerken.

Ook de Protestantse Kerk Nederland heeft zich uitgesproken over de situatie. De scriba van de PKN, Dr. Arjan Plaisier schrijft onder andere: Opnieuw zijn wij geschokt over de vele mannen, vrouwen en kinderen die in de afgelopen weken hun leven verloren op de Middellandse, de Egeïsche Zee en op het vasteland van Europa. In eerdere jaren verloren al 17.000 mensen hun leven toen ze, vaak vluchtend uit situaties van tomeloos geweld, hun toevlucht zochten in Europa. Zoveel dodelijke slachtoffers vervullen ons met droefheid en ontzetting. Droefheid en ontzetting alleen is echter niet genoeg. Het is onze plicht als kerk maar ook als samenleving naast deze vluchtelingen te staan. (…) Wij willen luisteren naar het evangelie van Jezus Christus die ons geleerd heeft dat wij de ‘naaste’ zijn van gewonden langs de weg en van vluchtelingen. Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur. Voor de volledige tekst kunt u terecht op de website van de PKN.

Als u zich in wilt zetten voor mensen in nood, werk dan zoveel mogelijk samen met bestaande organisaties. Ongetwijfeld zijn er organisaties in uw omgeving die zich al geruime tijd bezig houden met de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Daar vindt u de kennis van zaken om efficiënt en doelmatig te handelen. Lokale kerkgemeenten kunnen er ook voor kiezen contact te zoeken met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. U bent er dan zeker van dat uw acties georganiseerd en gecoördineerd kunnen plaatsvinden.

ADRA Nederland is ook in gesprek met het Rode Kruis om te kijken welke gezamenlijke acties kunnen worden opgezet. Voor nu is de vraag aan u om te kijken wat er in uw situatie en omgeving mogelijk is;
•Laten we in ieder geval bidden voor onze naaste en God vragen u te leiden bij de mogelijkheden om te helpen
•Voor een donatie kunt u terecht op rekening: NL57 RABO 0378385747 t.a.v. ADRA Nederland o.v.v. vluchtelingen
•Kijk ook op de ADRA site onder hulpvoorvluchtelingen.nl. Hier is meer informatie te vinden over materialen die nodig zijn en waar deze naar toegebracht kunnen worden.

Samen zijn we in staat om de liefde van God te tonen aan onze naaste. Niet alleen met woorden, maar ook in daden, zoals Jezus dat ook deed.