Wat wij geloven


Wat geloven Zevende-dags Adventisten?
De naam van de kerk, Zevende-dags Adventisten, weerspiegelt twee belangrijke kenmerken waarmee
zij zich onderscheiden van andere kerken. Het eerste kenmerk is dat adventisten de rustdag vieren op zaterdag,
de zevende dag van de week. Adventisten zijn dus sabbatvierders. Het tweede kenmerk verwijst naar de
toekomstvisie van de kerk. Zij geloven in de wederkomst van Christus. Officieel zijn er 27 geloofspunten,
die in deze tekst zijn samengevat. Voor een uitvoeriger overzicht wordt aan het eind van deze tekst
verwezen naar enkele internetlinks en literatuur.

Jezus Christus

Alleen door het geloof in Christus is er behoud voor mensen. De eeuwige redding van de mens is geheel
afhankelijk van wat God in zijn Zoon Jezus Christus heeft gedaan. Jezus Christus is onze Heer en verlosser.
Niet een systeem van leerstellingen is de kern van ons geloof maar wel de tegenwoordige, levende
Jezus Christus. Hij leeft in eeuwigheid met God, de Vader. Om de mensheid te redden werd Hij mens.
Hij leefde onder ons, stierf aan het kruis en stond drie dagen na zijn sterven op uit de dood en keerde
naar de hemelse wereld terug. Zo redde hij ons en verzoende ons met God (Joh. 3:16,17).

De toekomst
De mens heeft geen onsterfelijke ziel. Zevende-dags Adventisten geloven dus niet dat de ziel van de
mens bij het sterven rechtstreeks naar de hemel gaat. Bij de dood begint een onbewuste toestand die
tot op zekere hoogte met de slaap kan worden vergeleken. Als Christus wederkomt zullen de doden
herrijzen. Dat zal samen vallen met het einde van de oude wereld en het begin van een nieuwe wereld.
De toekomst van de wereld ligt in Zijn hand. Jezus Christus zelf en zij die van hem getuigden hebben
altijd benadrukt dat hij zou terug komen. Zij voorspelden bepaalde gebeurtenissen, die op het einde
van de wereld wijzen (Matt. 2; Tim.3:1-5). In onze tijd zien wij dat deze voorspellingen uitkomen.
Adventisten leggen daarbij het accent niet op de ondergang maar op de terugkomst van Jezus Christus;
niet op het einde maar op de voleinding; niet op wanhoop maar op hoop. Wij geloven in het getuigenis
van het nieuwe testament, dat Jezus zich persoonlijk inzet voor alle mensen voordat hij zal terug komen.
Wij weten niet wanneer dat zal zijn maar wij geloven dat het niet lang meer zal duren
( Openb.1:7; 1 Thess.4:16).

 

De bijbel is de basis voor het geloof
De basis van onze geloofsbelijdenis berust op de bijbel. Hoewel wij in inspiratie geloven gaan
Adventisten niet uit van woordelijke inspiratie. Toch is er in het algemeen sprake van een behoudende
bijbelse visie. In de bijbel wordt niet alleen het leven van Jezus beschreven maar ook de rol die hij in
de verlossing vervult. In het Oude testament werd zijn komst naar deze aarde al voorspeld.
Het Nieuwe testament getuigt van hem, wat hij heeft gezegd en heeft gedaan. Door het lezen van de
bijbel ervaren wij hoe Jezus Christus werkelijk is. Daarom is de bijbel het enige fundament voor ons
geloof en voor de wijze waarop wij willen leven (2 Petrus 1:21). De fundamentele geloofspunten
zijn tot de bijbel te herleiden. Dat wil niet zeggen dat er theologisch niets is veranderd sinds het
ontstaan van de kerk zo’n 150 jaar geleden. In de loop van de tijd is de theologische koers op een
aantal aspecten bijgesteld. Dat is ook begrijpelijk aangezien ook de vragen waarvoor een samenleving
wordt gesteld veranderd zijn in de afgelopen honderd jaar.

De drie-enige God
Adventisten onderschrijven het klassieke dogma van de christelijke Drie-eenheid. Zij geloven in het
bestaan van God, zijn Zoon en de Heilige Geest. In dit aspect stemmen zij grotendeels overeen met
wat vele andere protestanten ook geloven.

 

De tien Woorden
De tien Woorden of tien geboden zijn door Jezus in de bergrede verklaard en verdiept. Het nakomen
van deze Woorden kan ons niet redden. Maar voor hen die Christus navolgen en als christen willen
leven zijn deze woorden eeuwigdurende, onveranderlijke maatstaven voor hun gedrag en maken ons
duidelijk wat recht en onrecht is. De kracht om het kwade na te laten en het goede te doen geeft God
ons door Christus en de Heilige Geest (1 Joh.5:2-4). Hoewel Adventisten veel aandacht hebben voor
het naleven van de Woorden en kiezen voor gehoorzaamheid aan alle geboden aanvaarden zij primair
rechtvaardiging door het geloof. De wet toont de gebreken van de mens en drijft de mens naar Christus toe. Vervolgens stelt Christus de mens in staat om niet alleen de letter van de wet maar vooral de geest
van de wet als richtsnoer voor zijn leven te nemen.

 

De doop
Leden van de kerk zijn gedoopt. Dat is ook in andere protestantse kerken het geval. Het onderscheid
is echter dat Adventisten geen kinderdoop kennen maar een doop door onderdompeling voor
volwassenen. Kinderen worden kort na de geboorte wel opgedragen. Om gedoopt te worden moet
men oud genoeg zijn om te begrijpen waarom het gaat. Voor de doop wordt men in kennis gebracht
met de inhoud van het geloof en erkent men dat wij Jezus nodig hebben. Men geeft aan zich op Jezus
te willen richten waardoor zijn leven verandert. Tenslotte beslist men zelf of men gedoopt wil worden.
De doop symboliseert het begin van een nieuw leven met Christus. Zoals Jezus stierf en na drie dagen
uit de dood verrees zo wordt een mens bij de onderdompeling in het water begraven en als hij daaruit
opstaat begint een nieuw leven met Jezus Christus (Rom.6:3-7). Daarom worden mensen naar het
getuigenis van het nieuwe testament door onderdompeling gedoopt als zij Christus erkennen, Zijn
Woord aannemen en in Hem geloven.

De zevende dag
Toen God de aarde schiep sloot hij dit af met het instellen van een rustdag, de sabbat (zaterdag).
Daarom geloven Adventisten dat de sabbat niet alleen een joodse instelling is maar voor iedere
christen bestemd is. De zevende dag (in het hebreeuws: sabbat) is de rustdag. Wij leven in een
hectische en rusteloze wereld. Vanaf het begin heeft God voor de mens op iedere zevende dag
een rustpunt gegeven. Een dag waarop we niet zullen werken, de sabbat. God stelde een dag
vast en schonk ons deze dag waardoor wij tot rust kunnen komen.

Submit a Comment